2991 صفحه
ارزش‌آفرین
1,043,819,716 تومان
حمایت ‌شده‌اند
22257 حمایت
تعداد حمایت‌ها
18,681 یورو
حمایت‌های ارزی

آخرین حمایت‌ها

درتی مایند🧊🚬

درتی مایند🧊🚬

مبلغ: 5,000 تومان

21‌ دقیقه پیش

درتی مایند🧊🚬

درتی مایند🧊🚬

مبلغ: 5,000 تومان

25‌ دقیقه پیش

درتی مایند🧊🚬

درتی مایند🧊🚬

مبلغ: 5,000 تومان

32‌ دقیقه پیش

درتی مایند🧊🚬

درتی مایند🧊🚬

مبلغ: 5,000 تومان

34‌ دقیقه پیش

دغدغه ایران

دغدغه ایران

مبلغ: 75,000 تومان

52‌ دقیقه پیش

درتی مایند🧊🚬

درتی مایند🧊🚬

مبلغ: 2,000 تومان

53‌ دقیقه پیش

حمایت از حیوانات آیرا

حمایت از حیوانات آیرا

مبلغ: 10,000 تومان

56‌ دقیقه پیش

خوانش کتاب برای انسان خردمند

خوانش کتاب برای انسان...

مبلغ: 10,000 تومان

1‌ ساعت پیش

درآمد ما از کجاست؟

%95 برای شما

%5
%95

%5 هزینه حامی باش

درحال بارگذاری صفحه...