hero2

Manhwa City

Manhwa City
ساخته شده در 1403/1/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ترجمه چپتر ها

برای حقوق تیم ترجمه مانهوا نیاز مند حمایت های شما هستیم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

تیم ترجمه مانهوا سیتی فعالیت مانهوا


 

چرا من در حامی باش هستم؟

دسترسی زیاد و معتبر بودن

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند