hero2

موسیقی / نمایشنامه

موسیقی / نمایشنامه
ساخته شده در 1399/2/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ابوالفضل رجبی، کار موسیقی و نمایشنامه نویسی می کنم


چرا من در حامی باش هستم؟

برای شنیده و اجرا شدن کارهایی که حس می کنم ارزش شنیدن و کار کردن دارن.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند