hero2

آگراندیسمان

آگراندیسمان
ساخته شده در 1402/2/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

استودیو آگراندیسمان در سال 1394 راه اندازی شده و تا به امروز در حوزه های سینما، معماری و هنرهای تجسمی مشغول به تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی  است.

 

 

آگراندیســمان بــا جــذب حمایــت مالــی از طریق سایت حامی باش ضمــن داشــتن امــکان تــداوم فعالیت هــای فعلــی اش، فرصــت گســترش آن هــا را در حــوزه ی تولیــد و بــه اشــتراک گذاری محتــوا بــه دســت
خواهــد آورد.

 

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند