hero2

حمایت

حمایت
ساخته شده در 1400/10/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من امیر متولد ۱۳۸۵ ماه آبان روز ۱۹ هستم
 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه استریم اجرا کنم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند