درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    Im a free lancer doing cool anime edits i guess ( self promotion at its finest )

    چرا من در حامی باش هستم؟

    im a students and i spend time and money to make these edits

    you can make the quality of ma AMVs better by supporting

درحال بارگذاری صفحه...