hero2

مدرسه کسب درآمد عمومی

مدرسه کسب درآمد عمومی
ساخته شده در 1400/1/03
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - پاداش 1 ستاره

ارسال تشکر شخصی مدیر پلتفرم بصورت ایمیل


تعداد بی نهایت
20,000 تومان - پاداش 2 ستاره

ارسال تشکر شخصی بصورت ایمیل + قرار دادن نام شما در کانال رسمی ما به عنوان حامی در پایان


تعداد بی نهایت
30,000 تومان - پاداش 3 ستاره

ارسال تشکر رسمی مدیر پلتفرم + درج نام شما در کانال و سایت رسمی پروژه


تعداد بی نهایت
50,000 تومان - پاداش 4 ستاره

ارسال تشکر دیجیتالی + درج نام شما در کانال و سایت رسمی + اشتراک ویژه برای یک دوره آموزشی در سایت


تعداد بی نهایت
100,000 تومان - پاداش 5 ستاره

ارسال تشکر دیجیتالی + درج نام شما در کانال و سایت رسمی + اشتراک ویژه برای تمامی دوره های آموزشی در سایت


تعداد بی نهایت