hero2

Edil Garden

Edil Garden
ساخته شده در 1400/8/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مترجم مانگا هستم و سعی میکنم بهترین کیفیتی که میتوانم ارائه دهم.

چرا من در حامی باش هستم؟

قصد دارم از وقتی که برای ترجمه یک اثر و خلق اثار کمتر شناخنه شده گذاشته ام به گسترش این صنعت و افزودن به کیفیت و تعداد مترجمین کمکی کرده باشم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند