hero2

Ekip

Ekip
ساخته شده در 1399/8/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

برای بزرگتر شدن خانوادمون

و کمک برای افتادن اتفاقا خیلی جذاب و بزرگ

به کمک های شما نیاز داریم

حتی کوچک❤️

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند