شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    برای شروع قصد دارم داستانهای واقعی سرگذشت افراد مختلف را یکجا جمع کنم تا عبرت آموز باشند. حمایتهای بیشتر باعث فعالیت بیشتر و پستهای بیشتر خواهد بود. این راه درآمد من است پس از من حمایت کنید.

    چرا من در حامی باش هستم؟

    ترجیح میدهم ناشناس باقی بمانم چون در آینده امکان دارد روایت خودم را بنویسم و از کمک سایت حامی باش در این زمینه سپاسگذارم. پیشاپیش از تک تک حامیان تشکر میکنم و امیدوارم بهترین ها در زندگی نصیبشان شود.


درحال بارگذاری صفحه...