hero2

به من پول بدهید 🗿🤝

به من پول بدهید 🗿🤝
ساخته شده در 1401/6/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من پست می‌سازم و شما شاد میشوید شما پول میدهید تا من شاد شوم 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

تصمیم دارم کمی پول به جیب بزنم و خود را پولدار کنم با کمک شما 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند