hero2

صفحه دونیت و حمایت مالی پیج گلدن انیمه

صفحه دونیت و حمایت مالی پیج گلدن انیمه
ساخته شده در 1400/7/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم

قطعا من رو خوب میشناسید اما هدف من از زدن درگاه دونیت پیشرفت پیج و همچنین کمک به خیریه در حد توانم بود شما هم با دونیت کردن من سهمی در حمایت از شرکت های خیریه خواهید داشت.


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند