درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من  فردی هستم که به حیوانات بی سرپناه کمک می کند وبرای محیط زیست خود هرکاری می کنم تا سالم باشد.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    چون به حمایت شما نیازدارم تابتوانم دراین دومورد یعنی کمک به حیوانات ومحیط زیست کمک کنم

درحال بارگذاری صفحه...