hero2

مرکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و کارآفرینی حجره

مرکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و کارآفرینی حجره
ساخته شده در 1401/2/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

آموزش افراد نیاز مند برای راه اندازی کسب و کار

شما می توانید ما را در برگزاری دوره هایی که برای  راه اندازی کسب وکار می  باشد حمایت کنید ما سعی داریم تخصصهای مورد نیاز را به این افراد یاد دهیم 

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

 ما یک مرکز نیکوکاری هستیم که در حوزه اشتغال فعالیت می کنیم و تمام سعی و تلاش ما این است که هیچ خانواده ای شرمنده همسر و فرزندان خود نباشد.

حوزه فعالیت های ما:

آموزش

راه اندازی کسب وکار

کمک معیشت

و اقدامات دیگری که می تواند کمک به نیاز مندان باشد

ما از کمیته امداد امام خمینی مجوز داریم
 

چرا من در حامی باش هستم؟

اگر امروز شما کمک کنید مطمئن باشید یک خانواده امشب راحت می خوابد و چه لدتی بالاتر از این

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند