hero2

Kafe Manhwa

Kafe Manhwa
ساخته شده در 1401/12/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

تیم Kafe_Manhwa هستیم و در ترجمه و پخش مانهوا ومانگا فعالیت میکنیم 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

من اینجام تا برای فعالیت بیشتر و پایدار تر کمی از هزینه های تیممون رو جمع کنیم 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند