hero2

کِرِشْمِگی

کِرِشْمِگی
ساخته شده در 1399/10/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من یک مطرب‌ِ قلم بر دستم که عاشقانه‌هایم رنگ رویا خورده و قبل از شنیده شدن دوست دارم یک بازی راه بی‌اندازم تا با‌هم در این خواب غرق شویم رفیق...

قول کِیف کردنش با من، همبازی شدنمان با دست و رویاها و گوشهایت با تو...!

تو‌در من درختی شدی پر برگ و ریشه، گاهی میوه‌ی دلتنگی میدهی، گاهی شاخه‌ی جنون.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند