hero2

کمک به معلولان

کمک به معلولان
ساخته شده در 1399/1/19
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کمک به معلولان

هدف خرید وسایل مورد نیاز معلولان

با حمایت کردن ما از معلولان حمایت کنید ما برای معلولان وسایل مورد نیازشان را تهیه کرده وبه آن ها تحویل میدهیم شما با حمایت کردن ما دل این معلولان را شاد کنید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند