hero2

MohammaJavadTD

MohammaJavadTD
ساخته شده در 1399/7/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

افزایش کیفیت استریم و خرید تجهیزات

با حمایت ها تون میخوایم کیفیت کارو بیشتر کنیم

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


چرا من در حامی باش هستم؟


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند