شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    نفس عمیق تلاشیست برای غواصی در عمق مسائل اجتماعی از نگاه کنشگران مدنی (فعالان اجتماعی)

    در هر اپیزود با یک کنشگر مدنی در حوزه تخصصیش گفت و گو خواهیم کرددرحال بارگذاری صفحه...