hero2

Naghad20

Naghad20
ساخته شده در 1399/3/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟یه نقاد تازه کار و با انگیزه


چرا من در حامی باش هستم؟انگیزه ی یه نقد سالم و کارآمد 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند