hero2

حمایت از تیم Persian Griffins

حمایت از تیم Persian Griffins
ساخته شده در 1399/9/03
0
حامی
دایره خالیه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

15,000 تومان - 250 سکه بازی مافیا

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت
29,000 تومان - 500 سکه بازی مافیا

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت
55,000 تومان - 1000 سکه بازی مافیا

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت
69,000 تومان - 1500 سکه بازی مافیا + کارت طلایی

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت
100,000 تومان - 2000 سکه بازی مافیا + 3 کارت طلایی

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت
149,000 تومان - 3000 سکه بازی مافیا + 5 کارت طلایی

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت
250,000 تومان - 5000 سکه بازی مافیا + 10 کارت طلایی

میتوانید با حمایت از تیم ما معادل سکه بازی (https://t.me/City_Rulers) را به عنوان پاداش دریافت کنید!


تعداد بی نهایت