hero2

صدای پزشکان بی‌صدا

صدای پزشکان بی‌صدا
ساخته شده در 1400/3/15
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - کارمند با ادب

تجربه خیلی از همکاران از برخورد کارمندان نظام پزشکی مطلوب نیست، کسانی که با حق عضویت ما حقوقشان تامین میشود اما از درک اینکه ولی‌نعمت های آنان چه کسانی هستند عاجز هستند، با این کمک مالی به ما برای تبدیل سازمان به سازمانی با کارمندان با ادب کمک می کنید


تعداد بی نهایت
10,000 تومان - کاندیدای پزشکان بی‌صدا


با این مبلغ کمک‌ می کنین تا در رقابت های انتخاباتی ‍‍‍ کاندیدایی وجود داشته باشد که صدای پزشکان جوان باشد


تعداد بی نهایت
75,000 تومان - رسیدگی صحیح به پرونده های قصور بزرگان

در خیلی از موارد نظام پزشکی کارکردش به محلی برای فرار پزشکان قدیمی از شکایات در پرونده های قصور تبدیل شده، افرادی که با رویکرد تجاری به پزشکی وجهه کل جامعه پزشکی را خراب می کنند که هزینه اش مشکل پزشکان جوان با مرد خواهد بود، با این بلیط کمک می‌کنیم که نظام پزشکی رویکرد علمی و صحیحی در این موضوع اتخاذ نماید


تعداد بی نهایت
250,000 تومان - حق حلیم/آش جلسه

با پرداخت حق حلیم/حق آش یه جلسات سیاستگذاری کمپین دعوت خواهید شد


تعداد بی نهایت