hero2

فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو
ساخته شده در 1402/4/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

فصلنامه پیشرو محفل آن دست از شهروندانی است که دغدغه توسعه ایران را دارند و به دنبال آن اند که جدا از بحث های نظری در میدان عمل نیز گرهی باز کنند. با این توضیح، پیشرو ضمن همکاری با کارشناسان تلاش می کند با بررسی دلایل توسعه نیافتگی ایران، راه حل های فناورانه برای پاسخ به چالش های جامعه ایران ارائه کند. به بیانی دیگر پیشرو تاثیر و جایگاه کارآفرینی در دستیابی به توسعه را مورد ارزیابی قرار می دهد.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

هسته اولیه فصلنامه پیشرو در فروردین سال 1401 در دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت. این نشریه وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه و به صورت رایگان منتشر می شود. با این حال در نظر داریم با حمایت بخش خصوصی، ضمن تامین هزینه های جاری نشریه به توسعه ایده های دیگر تیم چون تاسیس نهاد آموزشی رایگان در زمینه کارآفرینی بپردازیم. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند