hero2

درسگفتار فلسفی پراکسیس

درسگفتار فلسفی پراکسیس
ساخته شده در 1402/12/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

پراکسیس پادکست ادبیات و فلسفه با رویکرد عمل‌گرایی است.

در ۷ قسمت پادکست فلسفی به نظر فیلسوفان مختلف درباره «خود» برداخته‌ام و در یک قسمت پادکست کلاسی به موضوع «پوچی، هنر و زندگی از منظر نیچه». پادکست ادبی «همباشی من با حقیقت»‌ در دو قسمت تنظیم شده و «گفتگو با اسیر شهرستانی» نیز در دو قسمت. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند