hero2

ماهنامه رویش دانشگاه یزد

ماهنامه رویش دانشگاه یزد
ساخته شده در 1399/2/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

نشریه فرهنگی سیاسی اجتماعی رویش، تنها نشریه تحولخواه دانشگاه یزد است که از سال 1392 تا کنون چندین بار توقیف شده است. ما از این توقیف ها دلسرد نمی شویم چون، امید، بذر هویت ماست


چرا به رویش کمک کنیم؟

نشریات دانشجویی در دانشگاه یزد از کمک مالی ببسیار اندکی برخوردار هستند (80 هزار تومان برای هر شماره انتشار) . با این که تمامی نویسندگان این مجموعه بصورت داوطلبانه همکاری می کنند اما برای تامین هزینه های ویراستاری و طراحی و همچنین پیشبرد ایده های نو نیازمند حمایت هستیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند