درباره من:

  • چه و چرا؟

    در جایگاه پژوهشگر دانش نورومارکتینگ، رفتارشناسی بازار و استراتژی کاری، با باور به اینکه گسترش یک بازار دانشورز به پیشرفت خود من نیز می انجامد، تازه ترین یافته و پژوهشهای روز این دانش را با بازاریان، بازاریابان، و بازار وَرزان و همه خوبانی که به هر شیوه با بازار در پیوند هستند، همرسانی می کنم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    نا گفته پیداست که پژوهش، ترجمه، نگارش کتاب و جستارها و بروز رسانی داده های دانشورزانه نیازمند سپری کردن زمان و هزینه های بسیاری است. و در کنار اینکه که همرسانی های من تا همیشه رایگان خواهد ماند، امید استْ یاری و پشتیبانی شما بزرگواران در اندازه توان خود، مرا در این رهاوردْ انگیزه بیشتر داده و با همراهیتان دلگرمتر شوم.    

درحال بارگذاری صفحه...