hero2

پویا جویا

پویا جویا
ساخته شده در 1399/9/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مهندس مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد هستم

تجربه ۱۲ سال مهندسی مکانیک در شاخه تاسیسات پروژه های بزرگ و کوچک را دارم.

نهایتا نوع زندگی مرا به سمت فعاليت سرمایه‌گذاری سوق داد و به کلی در روال رشد به این نتیجه رسیدم که زندگی مهندسی پاسخگوی رشد بلند و بالا شخصی نشد.


چرا من در حامی باش هستم؟

دید باز و فرا سطحی نگر و اشتیاق به زندگی با کیفیت منجر به رسیدن به این سطح گردید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند