hero2

پویش فرهنگی اهدای کتاب "هدیه به یک دوست"

پویش فرهنگی اهدای کتاب "هدیه به یک دوست"
ساخته شده در 1399/11/05
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هدیه مجموعه ده جلدی کودکان تواناییهای متفاوت دارند

اهدای کتاب به دو هزار مدرسه/ کتابخانه/ مرکز فرهنگی باهدف گسترش فرهنگ فراگیر و پذیرش تفاوتها. 

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

نشر بوی کاغذ (بوکا) پویش «هدیه به یک دوست» را در راستای اهدای کتاب به دو هزار مدرسه/ مرکز فرهنگی و کتابخانه در سراسر کشور عزیزمان با شعار «کودکان توانایی‌های متفاوت دارند» به اجرا درمی‌آورد. ویژگی اصلی و متمایز کتاب‌های اهدایی، موضوع تفاوت، پذیرش و احترام به تفاوت‌های فردی است. این مجموعه با محوریت داستان‌های کودکان دارای نیازهای ویژه، با هدف تسهیل ارتباطِ والدین، معلمان و گروه همسالان با کودک و نوجوان دارای نیازهای ویژه (استثنایی/ توانیاب/ معلول) منتشر شده است.


چرا من در حامی باش هستم؟

باور داریم که کودکان تواناییهای متفاوت دارند. هریک از کودکان در موضوعی و مهارتی تواناترند و بهتر می‌آموزند، اما هیچ کودکی بدون توانایی نیست. کودکان با نیازهای ویژه هم مستثنی از این قانون نیستند. منظور از کودک با نیازهای ویژه کودکی است که در روند آموزش، به توجه، امکانات و یا تدابیر ویژه‌ای – علاوه بر آنچه برای همۀ کودکان ضروری است – نیاز دارد. آنچه مهم است باور به ارزشمندی این کودکان همچون سایر کودکان و اهمیت حضورشان در جامعه کنار دیگران؛ و پذیرش و احترام به تفاوت‌های آنان – مانند سایر تفاوت‌های انسانی – است. 

همراهی و همدلی شما در این مسیر، ما را دلگرم می سازد تا به اهداف والاتری بیاندیشیم و امیدوار باشیم که چراغ تلاش برای ساخت آینده بهتر این سرزمین همچنان روشن و پرفروغ خواهد ماند.

روزهای بهتری را برای ایران آرزومندیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند