درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی میکنید؟

    من تاجیک هستم بازیکن تیم ملی والیبال دنبال اسپانسر هستم برای خودم‌که شرکت باشه و تبلیغاتشون رو پیراهن تیمم بزن


    چرا من در حامی باش هستم؟

    در حامی باش هستم بخاطر اینکه بتوانم‌ درکنار ورزش بتوانم درامد دیگه از‌جمله تبلیغات شرکت های معتبر‌به دست‌اورم