hero2

YOUNGKMV

YOUNGKMV
ساخته شده در 1401/3/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید تجهیزات بهتر

خرید تجهیزات بهتر برای بالاتر رفتن کیفیت کاز

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رپکنم


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

20,000 تومان - قطعه من سهندم

شما با پرداخت حداقال مبلغ اهنگ من سهندم را دریافت خواهید کرد


تعداد بی نهایت