hero2

فرهنگ‌نامهٔ دیزاین

فرهنگ‌نامهٔ دیزاین
ساخته شده در 1400/11/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف این فرهنگ‌نامه تدارک و تدوین یک مرجع معتبر از تخصص طراحی به زبان فارسی است. مدخل‌ها و عمدهٔ مطالب فرهنگ‌نامهٔ زاین در انطباق با یکی از فرهنگ‌نامه‌های موثق و روزآمد طراحی شکل گرفته است؛ اما، مانند هر فرهنگ‌نامهٔ زنده و پویایی، تکمیل و به‌روزرسانی مستند آن یک فرآیند مداوم و جمعی است. در این راستا، از هرگونه یاری و همکاری مقدور شما صمیمانه استقبال می‌کنیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند