hero2

پژوهشگاه مالکیّت و بازار(IIFOM)

پژوهشگاه مالکیّت و بازار(IIFOM)
ساخته شده در 1401/3/02
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند